Bygdøy

tennishall


Alt om tennishallprosjektet

på Bygdøy

Underskrift-kampanje


BTK har blitt bedt om å synliggjøre tennismedlemmenes ønske om underjordisk tennishall.  


I den anledning kjøres det nå en uformell underskriftkampanje der alle medlemmer kan signere og på den måten bidra til å vise at hallen er ønsket og at vi står sammen for å skape fremtidens fasiliteter for barn og unge i tennisen.

Introduksjon


Det er de siste tre årene lagt ned et omfattende arbeid for å kunne bygge en underjordisk moderne helårs tennishall på Bygdøy. Det er sikret hele 56 MNOK i rene bidrag til prosjektet fra Oslo kommune, tippemidler og bidrag fra sponsorer og privatpersoner.


7. februar 2021 ble igangsettingstillatelse fra Oslo kommune oppnådd, og tilknyttede entreprenører er klare for oppstart.

 

En igangsetting av prosjektet er imidlertid også avhengig av endelige godkjennelser fra henholdsvis Bygdø Vel som grunneier og Stiftelsen Bygdøhus som fester av tomten der hallen skal oppføres. Styret, med bistand av eksterne konsulenter, har over tid hatt en løpende dialog med Bygdø Vel og Stiftelsen Bygdehus for å få dette på plass. 

 

En godkjennelse er ikke oppnådd, og Bygdø Vel og Stiftelsen Bygdøhus har så langt stilt krav for aksept av prosjektet som det ikke vil være mulig for BTK å innfri. 

 

I lys av dette har styret sett seg nødt til  å sette prosjektet formelt på vent, mens Stiftelsen Bygdøhus, Bygdø Vel og Tennisklubben går inn i en tidsbegrenset dialog for å avklare kravene fra Stiftelsen Bygdøhus og Bygdø Vel. 


BTK har foreslått at fristen for avklaring settes til 1. juni 2021 slik at byggeprosessen (i tilfelle positiv beslutning) kan settes i gang samtidig med fellesferien gitt kapasitet hos entreprenører og andre involverte, og at man – i tilfelle negativt utfall – kan frigjøre reservert back-up banekapasitet før sommeren.


Styret vil i denne perioden jobbe videre med et mål om å få realisert byggeprosjektet til glede for så mange barn, unge og voksne i vårt nærmiljø. 
Tennishallens vennerI forbindelse med spørsmålet om hvorvidt BTK nå skal i gang med bygging av ny hall eller ikke har mange i nærmiljøet involvert seg i hallprosjektet.


En uavhengig pådrivergruppe bestående av tennisens medlemmer og venner, og som ønsker å se dette prosjektet gjennomført, har etablert seg uavhengig. Medlemmer av komiteen finner du her og gruppen kan kontaktes via Trond Lundesgaard